در لیست زیر همه عناصر HTML5 ویا نسخه های قبلی HTML آمده است.

عناصر،مشخص می کنند که چگونه اسناد باید ساخته شوند و چه نوع محتوایی باید ، در چه بخشی از یک سند HTML قرار بگیرند.

این صفحه ، لیست تمام تگ های HTML که شامل نسخه 5 و همچنین نسخه های قبلی می باشد را نمایش می دهد.

دریک سند HTML عناصر با start tag (تگ شروع) آغاز می شود و با end tag (تگ پایان) خاتمه می یابد.

مثال: <elemen> Content </element>

آیکون نشان می دهد که این عنصر در HTML5 اضافه شده است.

# Tag Description
1 <!DOCTYPE> نوع سند را تعریف می کند.
2 <html> یک سند HTML تعریف می کند.
3 <title> عنوان یک سند را مشخص می کند.
4 <body> بدنه یک سند را مشخص می کند.
5 <hl> to <h6> تیتر های یک سند را مشخص می کند.
6 <p> پاراگراف را تعریف می کند.
7 <br> یک خط خالی درج می کند.
8 <hr> یک خط افقی درج می کند
9 <!-- comment --> برای نوشتن توضیحات استفاده می شود.
# Tag Description
1 <acronym> تعریف یک سرنام ،تقریبا شبیه شماره 2.
2 <abbr> مخفف را تعریف می کند.
3 <address> اطلاعات تماس شخصی را مشخص می کند.
4 <b> برای توپر کردن متن به کار می رود.
5 <bdi> بخشی از متن که ممکن است فرمت آن با بقیه فرق کند.
6 <bdo> جهت متن را برعکس می کند.
7 <big> برای بزرگتر کردن به کار می رود.
8 <blockquote> بخشی از متن که از منبع دیگر آورده شده.
9 <center> متن را وسط چین می کند.
10 <cite> عنوان شغل را تعریف می کند.
11 <code> برای نوشتن قسمتی از کدهای برنامه نویسی های مختلف .
12 <del> کلمه یا کلماتی که از یک متنی جدا شده.
13 <dfn> یک اصطلاح که تعریف خواهد شد را معرفی می کند.
14 <em> متن تاکید کردن را معرفی می کند.
15 <font> تعریف فونت ،رنگ واندازه یک متن را مشخص می کند.
16 <i> بخشی از یک صدا یا حالت متناوب را معرفی می کند.
17 <ins> کلمه یا کلماتی که به یک متن اضافه شده را مشخص می کند.
18 <kbd> ورودی صفحه کلید را تعریف می کند.
19 <mark> متن مشخص شده را معرفی می کند.
20 <menter> اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده را معرفی می کند(تقریبا شبیه progress bar).
21 <pre> متن قالب بندی شده را تعریف می کند.
22 <progress> نشان دهنده یک progress bar.
23 <q> یک کوتیشن را نشان می دهد.
24 <strike> متن خط خورده را نمایش می دهد.
25 <strong> متن مهم را معرفی می کند.
26 <sub> متن زیر نویس را مشخص می کند.
27 <sup> متن بالا نویس را معرفی می کند.
28 <time> زمان را مشخص می کند.
29 <u> متنی که به صورت زیر خط دار نمایش داده می شود.
30 <var> یک متغیر را مشخص می کند.
31 <wbr> در جایی که می خواهیم نوشته به خط بعدی برود شبیه <br>
# Tag Description
1 <form> یک فرم ورودی برای کاربر ای جاد می کند.
2 <inpute> کنترل های ورودی را مشخص می کند.
3 <textarea> یک کنترل ورودی چند خطی ایجاد می کند.
4 <buttom> یک دکمه قابل کلیک را مشخص می کند.
5 <select> یک لیست کشویی را مشخص می کند.
6 <optgroup> یک گروه از گزینه هایی مربوط به لیست کشویی را مشخص می کند.
7 <option> گزینه های یک لیست کشویی را مشخص می کند.
8 <lable> یک برچسب(لیبل) برای کنترل های وروی یا هر عنصری ایجاد می کند.
9 <fieldset> عناصر مرتبط در یک فرم را مشخص می کند.
10 <legend> یک عنوان برای عنصر fieldset مشخص می کند.
11 <datalist> یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل ورودی مشخص می کند.
# Tag Description
1 <img> تعریف یک عکس
2 <map> تعریف یک تصویر نقشه سمت سرویس گیرنده.
3 <area> تعریف یک محدوده در تصویر نقشه.
4 <figure> توضیح فارسی برای این ندارم.
5 <figcaption> مشخص کردن یک عنوان برای figure
# Tag Description
1 <audio> یک صدا تعریف می کند.
2 <source> یک منبع رسانه ای مثل صدا وبا تصویر را برای عنصر رسانه ای مشخص می کند.
3 <video> یک تصویر را مشخص می کند.
# Tag Description
1 <a> یک لینک تعریف می کند.
2 <nav> لینک های ناوبری را معرفی می کند.
# Tag Description
1 <ul> یک لیست نامرتب را تعریف می کند.
2 <ol> یک لیست مرتب را معرفی می کند.
3 <li> اقلام(زیر لیست)رامعرفی می کند.
4 <dir> یک لیست دایرکتوری را تعریف می کند.
5 <dl> تعریف فهرست شرح
6 <dt> تعریف واژه یا نام در فهرست شرح
7 <dd> توضیح یک نام یا واژه در فهرست شرح
8 <menu> باعث فعال شدن خاصیت راست کلیک روی عنصر می شود.
9 <menuitem> باعث ایجاد گزینه های تگ menu می شود که قابل انتخاب هستند.
# Tag Description
1 <table> یک جدول تعریف می کند.
2 <caption> یک عنوان برای جدول تعریف می کند.
3 <th> تعریف سلول هدر در هر جدول
4 <tr> تعریف سطر برای جدول
5 <td> تعریف سلول برای جدول
6 <thead> محتوای هدر در هر جدول
7 <tbody> محتوای بدنه در هر جدول
8 <tfoot> محتوای فوتر در هر جدول
9 <col> ویژگی برای هر ستون مشخص می کند.
10 <colgroup> ویژگی یک یا چند ستون را مشخص می کند.
# Tag Description
1 <style> تعریف سبک (css) برای یک سند.
2 <div> تعریف یک بخش در سند
3 <span> تعریف بخش در سند
4 <header> تعریف هدر برای سند یا یک بخش
5 <footer> تعریف فوتر برای سند یا یک بخش
6 <section> تعریف یک بخش برای سند.
7 <article> تعریف یک مقاله،فصل،
8 <aside> محتوای جداگانه از صفحه را مشخص می کند.
9 <details> جزئیات اضافه ،که کاربر می تواند آشکار یا پنهان کند.
10 <summary> یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر detail
# Tag Description
1 <head> اطلاعاتی درباره سند معرفی می کند.
2 <meta> تعریف ابرداده برای یک سند HTML
3 <base> مشخص کردن یک url وtarget به صورت پیش فرض برای تمام تگ های aدر صفحه .
4 <basefont> مشخص کردن فونت ،رنگ ، اندازه متن .
# Tag Description
1 <script> اسکریپ های سمت سرویس گیرنده را معرفی می کند.
2 <noscript> تعریف محتوای جایگزین برای کاربرانی که جاوا اسکریپت را پشتیبانی نمی کنند.
3 <applet> یک اپلت(اپلیکیشن کوچک)تعریف می کند.
4 <embed> برای جادادن فایل خارجی مثل flash در سند
5 <object> برای جا دادن یک شئ در سند
6 <param> تعریف پارامتری برای object.

آخرین مطالب

کلمات کلیدی