در زیر لیستی از دستورات CSS3 ویا نسخه های قبلی CSS آمده است.

دستورات CSS نحوه ومدل نمایش عناصر را در سایت مشخص می کند و زیبایی خاصی به عناصر می دهد.

دریک سند CSS ویژگی ها به شکل زیر تعریف می شوند.

.class_name OR id_name
{
attribute1:value1;
attribute2:value2;
attribute3:value3;
}

آیکون نشان می دهد که این ویژگی در CSS3 اضافه شده است.

# Tag Description
1 color تنظیم کردن رنگ متن
2 opacity تنظیم کردن شدت رنگ یک عنصر
# Tag Description
1 background تنظیم پس زمینه یک عنصر
2 background-attachment تنظیم کردن اینکه آیا پس زمینه ثابت باشد یا نه.
3 background-color تنظیم کردن رنگ پس زمینه
4 background-image تنظیم کردن عکس پس زمینه یه عنصر
5 background-position تنظیم کردن مکان شروع یک پس زمینه در عنصر
6 background-repeat تنظیم کردن اینکه آیا پس زمینه تکرار شود یا نه
7 background-origin تعیین کننده نقطه شروع محل قرار گیری پس زمینه عنصر مورد نظر است
8 background-size اندازه عکس پس زمینه عنصر را تعیین می کند
9 border تنظیم حاشیه عنصر
10 border-bottom تنظیم حاشیه پایین عنصر
11 border-bottom-color تنظیم رنگ حاشیه پایین
12 border-bottom-left-radius می توان برای ایجاد گوشه های منحنی برای خطوط حاشیه عناصر استفاده کرد
13 border-bottom-right-radius برای گرد کردن حاشیه سمت پایین - راست استفاده می شود
14 border-bottom-style تنظیم مدل نمایش حاشیه پایین یک عنصر
15 border-bottom-width تنظیم ضخامت حاشیه پایین
16 border-color تنظیم رنگ حاشیه
17 border-image تنظیم عکسی برای حاشیه یک عنصر(اصولا عکس باید کوچک باشد)
18 border-image-outset این خاصیت میزان فاصله محتویات درون عنصر با خطوط حاشیه را تعیین می کند .
19 border-image-repeat این خاصیت تعیین می کند که اگر عکس مورد نظر برای خطوط حاشیه کوچکتر از مقدار لازم بود ، آیا برای پوشش کل ناحیه خطوط حاشیه ، تکرار ( repeat ) یا بزرگنمایی ( stretch ) شود
20 border-image-slice با این ویژگی می توانید حاشیه داخلی image-border را مشخص نمایید.
21 border-image-source این خاصیت آدرس عکسی که قرار است به عنوان خط حاشیه مورد استفاده قرار بگیرد را تعیین می کند .
22 border-image-width این خاصیت عرض خطوط نمایش را تعیین می کند .
23 border-left تنظیم حاشیه سمت چپ یک عنصر
24 border-left-color تنظیم رنگ حاشیه چپ یک عنصر
25 border-left-style تنظیم مدل نمایش حاشیه چپ
26 border-left-width تنظیم ضخامت حاشیه چپ یک عنصر
27 border-radius می توان برای ایجاد گوشه های منحنی برای خطوط حاشیه عناصر استفاده کرد
28 border-right تنظیم حاشیه سمت راست یک عنصر
29 border-right-color تنظیم رنگ حاشیه سمت راست
30 border-right-style مدل نمایش حاشیه سمت راست
31 border-right-width ضخامت حاشیه سمت راست
32 border-style تنظیم حاشیه برای یک عنصر
33 border-top تنظیم حاشیه بالای یک عنصر
34 border-top-color تنظیم رنگ حاشیه بالای یک هنصر
35 border-top-left-radius می توان برای ایجاد گوشه های منحنی برای خطوط حاشیه عناصر استفاده کرد
36 border-top-right-radius border-top-right-radius
37 border-top-style مدل نمایش حاشیه بالای یک عنصر
38 border-top-width ضخامت حاشیه بالای یک عنصر
39 border-width ضخامت حاشیه یک عنصر
40 box-shadow برای ایجاد سایه برای عناصر HTML استفاده می شود
# Tag Description
1 background-clip رای تعیین محل و نحوه قرار گیری پس زمینه در عنصر مورد نظر استفاده می شود
2 bottom با این ویژگی می توان مکان قرار گيری عناصر را در صفحه یا عنصر در برگیرنده مشخص کرد.
3 clear با این دستور مشخص می کنید که هیچ عنصری نمی تواند در سمت راست یا چپ و یا دوطرف این عنصر قرار گیرد و اگر باشد این عنصر به خط پایین تر می رود.
4 clip برای نمایش قسمتی از یک عنصر استفاده می شود.
5 display برای تنظیم نحوه نمایش عناصر در صفحات وب به کار می رود
6 float برای نمایش یک عنصر در سمت راست یا چپ یک صفحه یا یک عنصر دیگر
7 height ارتفاع یک عنصر را تنظیم می کند
8 left با این ویژگی می توان مکان قرار گيری عناصر را در صفحه یا عنصر در برگیرنده مشخص کرد.
9 overflow توسط اين خاصيت تعيين می شود که چنانچه محتويات يک عنصر از عرض يا طول تعيين شده برای آن بيشتر شد ، مرورگر برای نمايش قسمت اضافه چه کاری انجام دهد
10 overflow-x توسط اين خاصيت تعيين می شود که چنانچه محتويات يک عنصر از طول تعيين شده برای آن بيشتر شد ، مرورگر برای نمايش قسمت اضافه چه کاری انجام دهد
11 overflow-y توسط اين خاصيت تعيين می شود که چنانچه محتويات يک عنصر از عرض تعيين شده برای آن بيشتر شد ، مرورگر برای نمايش قسمت اضافه چه کاری انجام دهد
12 padding برای مشخص کردن فاصله ی عنصر داخلی از حاشیه به کار می رود
13 padding-bottom برای مشخص کردن فاصله ی عنصر داخلی از حاشیه به کار می رود
14 padding-left برای مشخص کردن فاصله ی عنصر داخلی از حاشیه به کار می رود
15 padding-right برای مشخص کردن فاصله ی عنصر داخلی از حاشیه به کار می رود
16 padding-top برای مشخص کردن فاصله ی عنصر داخلی از حاشیه به کار می رود
17 position موقعیت بک عنصر در صفحه را مشخص می کند
18 right با این ویژگی می توان مکان قرار گيری عناصر را در صفحه یا عنصر در برگیرنده مشخص کرد.
19 top با این ویژگی می توان مکان قرار گيری عناصر را در صفحه یا عنصر در برگیرنده مشخص کرد.
20 visibility مشخص می کند که عنصر قابل نمایش هست یا نه
21 width طول یک عنصر را مشخص می کند
22 vertical-align تراض کردن محتوای درون عنصر به صورت عمودی
23 z-index برای مواقعی که المنت ها روی همدیگر قرار می گیرند، می تواند استفاده شود و تعیین کنیم که چه المنتی باید بالاتر قرار بگیرد.
24 align-content مشخص کردن همترازی در ون یک کادر
25 display مشخص کردن اینکه چگونه عنصر نمایش داده شود
26 margin با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .
27 margin-bottom با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .
28 margin-left با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .
29 margin-right با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .
30 margin-top با استفاده از خاصيت margin در CSS ، می توان فضای خالی به دور عناصر ايجاد کرد . اين امکان نيز وجود دارد که با تعيين مقدارهای منفی ، باعث هم پوشانی و تداخل عناصر در يکديگر شد .
31 max-height حداکثر ارتفاع یک عنصر
32 max-width حداکثر طول یک عنصر
33 min-height حداقل ارتفاع یک عنصر
34 min-width حداقل طول یک عنصر
# Tag Description
1 letter-spacing فاصله کاراکترهای یک عنصر از هم دیگر
2 line-height به وسيله اين خاصيت می توان فاصله بين خطوط را در پاراگراف تعيين کرد
3 tab-size مشخص کردن طول کاراکتر TAB
4 text-align ترازبندی متن در یک عنصر
5 text-align-last ترازبندی خط آخر یک پاراگراف
6 text-transform از اين خاصيت برای کتنرل بزرگ يا کوچک بودن حروف در نوشته استفاده می شود
7 white-space توسط اين خاصيت می توان نحوه نمايش فاصله های خالی بين حروف و کلمات در نوشته توسط مرورگر را مديريت کرد
8 word-break بریدن کلمه هنگام رسیدن به انتهای خط و رفتن به خط بعد
9 word-spacing فاصله از کلمات از هم دیگر در یک متن
10 word-wrap باعث می شود چنانچه یک کلمه طولانی بوده و به انتهای یک خط برسد ، به دو قسمت تبدیل شده و قسمت دوم آن به سطر بعدی نوشته منتقل شود .
11 text-decoration از اين خواص برای اعمال جلوه های تصويری به نوشته استفاده می شود
12 text-shadow برای ایجاد سایه در متن استفاده می شود
13 font-family مشخص کردن نام فونت برای یک متن
14 font-size مشخص کردن اندازه یک متن
15 font-weight مشخص کردن شدت ضخامت یک متن
16 @font-face تعریف کردن فونت دلخواه برای استفاده در سایت
17 direction مشخص کردن جهت نوشتن متن(راست چین یا چپ چین)
# Tag Description
1 border-collapse نحوه نمايش حاشيه يک جدول
2 border-spacing ين خاصيت ميزان فاصله بين خطوط حاشيه خانه های درونی جدول را با خطوط حاشيه دور جدول بر حسب واحدی مثل پيکسل یا نقطه تعيين می کند .
3 caption-side اين خاصيت موقعيت قرار گيری عنوان جدول را تعيين می کند . عنوان جدول توسط تگ < caption > ايجاد می شود
4 empty-cells مشخص می کند که آيا خانه های خالی جدول و خطوط حاشيه های آنها نمايش داده شود يا خير
5 table-layout الگوريتم نمايش جدول را تعيين می کند
# Tag Description
1 counter-increment با استفاده از خاصیت می توان مقادیر یک یا چند شمارنده را افزایش داد.
2 counter-reset با استفاده از خاصیت counter-reset می توان یک یا چند شمارنده ایجاد نمود یا آنها را بازنشانی (reset) کرد.
3 list-style مشخص کردن مجموعه خواص برای یک لیست
4 list-style-image در اين حالت يک عکس به عنوان نشانه ليست در ابتدای هر آيتم ليست ، به صورت يک آيکون کوچک نشان داده می شود
5 list-style-position موقعيت قرار گيری نشانه و متن آيتم های ليست را مشخص می کند
6 list-style-type نوع نشانه ليست را مشخص می کند

آخرین مطالب

کلمات کلیدی